فعالیت های ما

شرکت نمایندگی کشتیرانی آداک سوخت اتان

شناسه ملی۱۰۹۸۰۲۰۹۸۲۰ Shipping Agency Company

تامین پرسنل و تجهیزات شامل؛

۱– پرسنل؛    افسران و ملوانان در چهار گروه،عرشه- موتور- برق و تدارکات

۲- تجهیزات؛ تجهیزات خشکی (ابزار مهار بندی و بارزسازی کالا، تاپ لیفتراک، تراکتور، کشنده، کفی، لیفتراک) و دریائی (راهنما بر، یدک کش و..)

شرکت خدمات راهبری پایه نه های بندریآداک بار مقداد

آرم

به شناسه ملی۱۴۰۰۵۵۴۱۵۱۲

باربری (تخلیه، بارگیری، بارچینی، جابجائی کالا)،

باربندی، ‌نگهداری و توزیع و پردازش کالا (حمل شهری) در محدوده های مجاز (پایانه های معین)، رأساً یا توسط اشخاصی که مجاز باشند.

–   کارگزاری ترخیص کالا،

–   انبارداری، (تحویل و تحول کالا با مؤسسات حمل و نقل و یا صاحبان کالا پس از صدور مجوزهای گمرکی و بندری یا با مجوز مقامات مسؤول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری)

–   بارشماری، –  

حمل یکسره – 

خن کاری (تخلیه و بارگیری کالا (جامدات و مایعات)/مسافر از کشتی به اسکله و بلعکس)

–   کارگزاری صدور قبض انبار به قائم مقامی از مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی

–   کارگزاری انوانتری گمرک (بازید، وارسی و نمونه برداری از کالا در محوطه مناطق گمرکی)

–   تصدی گری به هر قسم عملیات صادرات و واردات کالا با کارت بازرگانی متعلقه و ارائه هرگونه مشاوره در خصوص نحوه جبران خسارت دریائی وارد به کشتی (P&I)، مشاوره تجاری، بازاریابی (داخلی و خارجی)، قضائی (داخلی و بین الملل) در راستای انعقاد روابط قراردادی بیع داخلی و خارجی در هر سه حوزه فعالیت تجاری داخلی -حقوق تجارت، قاچاق کالا و ارز و قانون نظام صنفی –  

خارجی صادرات و واردات و ارزش گذاری کالا