شرکت خدمات راهبری پایا نه های بندری
آداک بار مقداد

به شناسه ملی
۱۴۰۰۵۵۴۱۵۱۲
Port Nine Basic Management Services Company
Adak Bar Meghdad

باربری (تخلیه، بارگیری، بارچینی، جابجائی کالا)
باربندی، ‌نگهداری و توزیع و پردازش کالا (حمل شهری) در محدوده های مجاز (پایانه های معین)

رأساً یا توسط اشخاصی که مجاز باشند.

کارگزاری ترخیص کالا

انبارداری (تحویل و تحول کالا با مؤسسات حمل و نقل و یا صاحبان کالا پس از صدور مجوزهای گمرکی و بندری یا با مجوز مقامات مسؤول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری)

بارشماری

حمل یکسره خن کاری (تخلیه و بارگیری کالا (جامدات و مایعات)/مسافر از کشتی به اسکله و بلعکس)

کارگزاری صدور قبض انبار به قائم مقامی از مناطق ویژه اقتصادی،اقتصادی بندری و مناطق آزاد تجاری صنعتی

کارگزاری انوانتری گمرک (بازید، وارسی و نمونه برداری از کالا در محوطه مناطق گمرکی)

تصدی گری به هر قسم عملیات صادرات و واردات کالا با کارت بازرگانی متعلقه

ارائه هرگونه مشاوره در خصوص نحوه جبران خسارت دریائی وارد به کشتی (P&I)

مشاوره تجاری

بازاریابی (داخلی و خارجی)

قضائی (داخلی و بین الملل) در راستای انعقاد روابط قراردادی بیع داخلی و خارجی در هر سه حوزه فعالیت تجاری داخلی(حقوق تجارت، قاچاق کالا و ارز و قانون نظام صنفی)

خارجی (صادرات و واردات و ارزش گذاری کالا)

تجارت بین الملل (گشایش اعتبار، اینکوترمز و..)

ثبت و رهگیری کالا در سامانه های مرتبط با «زنجیره تامین» تا مرحله تحویل به مصرف کننده با رعایت ضوابط مرتبط.