تالیف جزوات دانشگاهی

جمع آوری و تدوین جزوه و تدریس حقوق تجارت، حقوق تجارت بین الملل و مقررات صادرات و واردات جهت رشته امور گمرکی از سال ۹۰ تا کنون.
• تدوین جزوه و تدریس برخی دروس خدمات بندری (ایمنی و استاندارد حمل و نقل مجامع بندری، قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی).
• جمع آوری و تدوین جزوه و تدریس حقوق دریائی طی سنوات ۸۹ و ۹۰ در مقطع کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان و خرمشهر و مراکز آموزشی مرتبط.
• جمع آوری و تدوین جزوات و تدریس دروس حمل و نقل جاده ای بین شهری کالا و مسافر داخلی و بین المللی در مقطع کارشناسی و کاردانی و برخی از واحدهای حمل و نقل شرکت های خصوصی.
• تدوین پایانه نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی مبانی مسئولیت متصدیان حمل و نقل دریائی و فورواردری».