سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد تهران شمال.