مهارت ها

• گواهینامه (T.L.T) جهت تدریس مصوبات و دستورالعمل دوره های آموزشی سازمان بنادر و دریانوردی
• پروانه وکالت دادگستری به سال ۸۰.
• کارت بازرگانی و کارگزاری ترخیص.
• خن کاری، انتوانتوری و صدور قبض انبار در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی.