• باربری تخلیه، بارگیری، بارچینی، جابجائی کالا
  • باربندی، ‌نگهداری و توزیع و پردازش کالا -حمل شهری- در محدوده های مجاز -پایانه های معین- رأساً یا توسط اشخاصی که مجاز باشند.
  • کارگزاری ترخیص کالا
  • انبارداری، تحویل و تحول کالا با مؤسسات حمل و نقل و یا صاحبان کالا پس از صدور مجوزهای گمرکی و بندری یا با مجوز مقامات مسؤول مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بندری
  • بارشماری
  • حمل یکسره
  • خن کاری تخلیه و بارگیری کالا -جامدات و مایعات/مسافر از کشتی به اسکله و بلعکس
  • کارگزاری صدور قبض انبار به قائم مقامی از مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی
  • کارگزاری انوانتری گمرک بازید، وارسی و نمونه برداری از کالا در محوطه مناطق گمرکی
  • تصدی گری به هر قسم عملیات صادرات و واردات کالا با کارت بازرگانی متعلقه