شرکت نمایندگی کشتیرانی آداک سوخت اتان

تامین پرسنل و تجهیزات، شامل؛ پرسنل؛ افسران و ملوانان در چهار گروه، عرشه- موتور- برق و تدارکات تجهیزات؛ تجهیزات خشکی ابزار مهار بندی و بارزسازی کالا، تاپ لیفتراک، تراکتور، کشنده، کفی، لیفتراک و، دریائی راهنما بر، یدک کش...

شرکت خدمات بندری و راهبری آداک بار مقداد

باربری تخلیه، بارگیری، بارچینی، جابجائی کالا باربندی، ‌نگهداری و توزیع و پردازش کالا -حمل شهری- در محدوده های مجاز -پایانه های معین- رأساً یا توسط اشخاصی که مجاز باشند. کارگزاری ترخیص کالا انبارداری، تحویل و تحول کالا با مؤسسات حمل و نقل و یا صاحبان کالا پس از صدور...