شرکت آداک سوخت اتان

شرکت نمایندگی کشتیرانی
آداک سوخت اتان

شناسه ملی
۱۰۹۸۰۲۰۹۸۲۰
Shipping Agency Company

تامین پرسنل و تجهیزات شامل: ۱– پرسنل؛ افسران و ملوانان در چهار گروه، عرشه- موتور- برق و تدارکات-
۲- تجهیزات؛ تجهیزات خشکی -ابزار مهار بندی و بارزسازی کالا، تاپ لیفتراک، تراکتور، کشنده، کفی، لیفتراک- و دریائی -راهنما بر، یدک کش- و..