تامین پرسنل و تجهیزات، شامل؛ پرسنل؛ افسران و ملوانان در چهار گروه، عرشه- موتور- برق و تدارکات تجهیزات؛ تجهیزات خشکی ابزار مهار بندی و بارزسازی کالا، تاپ لیفتراک، تراکتور، کشنده، کفی، لیفتراک و، دریائی راهنما بر، یدک کش و..